Regulamin zajęć Pole Dance

1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach pole dance w Fundacji jest zaproszenie przez instruktora prowadzącego lub przesłanie zgłoszenia na stronie trood.pl, a w zajęciach dla stałych kursantów podpisanie stosownej umowy. Kursant może wystosować prośbę o dołączenie do grupy.

2.       Uczestnikami zajęć w Fundacji mogą być osoby, które ukończyły 7 rok życia.

3.       Osoby niepełnoletnie nie mogą być stroną umowy o świadczenie usług przez Fundację.

4.       Za wszelkie szkody wyrządzone przez Uczestników, którzy nie ukończyli 18. roku życia odpowiedzialny jest Opiekun Prawny danego Kursanta. Ponadto Opiekun zobowiązany jest do zapewnienia opieki niepełnoletnim Kursantom przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć w Fundacji Fundacja nie jest zobowiązana do świadczenia opieki na rzecz niepełnoletnich Uczestników poza godzinami zajęć.

5.       Zajęcia w Fundacji w poszczególnych grupach pole dance odbywają się zgodnie z aktualnym harmonogramem udostępnianym przez organizatora na stronie internetowej https://trood.pl.

6.       Opłaty za zajęcia w Fundacji dokonuje się przed uczestnictwem w zajęciach, a w przypadku stałych kursantów zgodnie z podpisaną umową.

7.       Zajęcia odbywają się od września do czerwca włącznie, w niektórych przypadkach również w lipcu i sierpniu.

8.       Opłaty są ustalone w podpisywanych umowach.

9.       W przypadku braku wpłaty osoba nie może brać udziału w zajęciach, ani ich obserwować.

10.     Istnieje możliwość odrobienia wszystkich nieobecności zgłoszonych do godz. 24:00 dnia poprzedzającego w okresie maksymalnie 3 miesięcy od nieobecności, ale nie dłużej niż ostatni miesiąc sezonu (czerwiec). Odrabianie możliwe tylko po wcześniejszym zapisie i w trakcie posiadania „aktywnego” karnetu na dany miesiąc.

11.     Brak obecności na zajęciach bez wcześniejszego zgłoszenia zgodnie z pkt. 10 nie zwalnia uczestnika zajęć z miesięcznej płatności.

12.     W przypadku dłuższej nieobecności na zajęciach fakt ten należy zgłosić pisemnie oraz telefonicznie osobom zarządzającym Fundacją.

13.     Kursantowi przysługuje prawo do czasowego zawieszenia udziału w zajęciach pole dance organizowanych przez Fundację w przypadku choroby. Zawieszenie udziału następuje po dostarczeniu (osobiście, pocztą, e-mail na adres aleksandra.ros@trood.pl) do Fundacji zwolnienia lekarskiego. Do czasu dostarczenia zwolnienia lekarskiego wzajemne świadczenia, wynikające z Regulaminu lub Umów podlegają realizacji.

14.     W przypadku powtarzających się spóźnień na zajęcia, osoby spóźniające się mogą zostać nie wpuszczone na salę lub zajęcia mogą zostać odwołane.

15.     O odejściu z grupy / rezygnacji z zajęć należy poinformować osoby zarządzające Fundacją – Aleksandra Roś lub mailowo: aleksandra.ros@trood.pl

16.     Obowiązuje miesięczny okres ‘wypowiedzenia’, podczas którego obowiązują wszelkie prawa i obowiązki wynikające z zawartych umów. Udział w projektach dodatkowych Fundacji osoby rezygnującej z zajęć zostanie ograniczony wedle uznania instruktora prowadzącego.

17.     Zwolnienia lekarskie należy przedstawić najpóźniej do 5 dni roboczych od zgłoszenia choroby osobom zarządzającym Fundacją. Na tej podstawie podejmowane będą decyzje o zwolnieniu lub zmniejszeniu opłaty za zajęcia pole dance.

18.     Tylko regularny udział w zajęciach gwarantuje członkom grupy pole dance uczestnictwo w wyjazdach na zawody oraz projektach organizowanych przez Fundację lub przy współpracy Fundacji.

19.     W przypadku dłuższych przerw (np. ferie zimowe lub odwołanie zajęć przez Fundację) zajęcia zostaną odrobione w późniejszym terminie lub kwota za zajęcia zostaje odpowiednio zmniejszona.

20.     Osoby uczestniczące w zajęciach obowiązuje respektowanie zasad godności, szacunku i fair-play wobec siebie nawzajem, instruktorów oraz innych przebywających w siedzibie Fundacji

21.     Wstęp na salę możliwy wyłącznie w obuwiu zmiennym lub boso. W dniu zajęć nie należy smarować się balsamami/oliwkami/kremami itp. – zmniejsza to przyczepność do rury oraz zwiększa ryzyko wypadku. Obowiązuje bezwzględny zakaz ćwiczenia w biżuterii (zegarki, pierścionki, bransoletki, kolczyki itp.).

22.     Uczestnik zajęć zobowiązuje się do dbania o sprzęt, na którym ćwiczy i zgłaszania instruktorowi każdej nietypowej sytuacji związanej ze sprzętem.

23.      Rury do tańca należy czyścić tylko i wyłącznie przeznaczonym do tego płynem wskazanym przez instruktora.

24.     Zabronione jest samodzielne rozkręcanie, czy przykręcanie rur bez zgody instruktora.

25.     Zabronione jest przebywanie na sali bez wiedzy i/lub zgody instruktora. Przebywając na sali należy podporządkować się poleceniom instruktora.

26.     Kursant nie może sam wykonywać figur bez asekuracji instruktora, chyba że instruktor stwierdzi, że kursant może daną figurę wykonać samodzielnie.

27.     Każdy uczestnik zobowiązany jest szanować mienie Fundacji oraz miejsc, w których odbywają się wszelkiego rodzaju przedsięwzięcia organizowane przez lub przy współpracy Fundacji. W przypadku zniszczenia mienia uczestnik zobowiązany jest do opłat związanych z naprawą lub odkupieniem sprzętu np. zniszczenie parkietu przez niestosowne obuwie.

28.     Fundacja nie ubezpiecza Uczestników zajęć od kontuzji i nieszczęśliwych wypadków ani nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki lub kontuzje powstałe podczas zajęć, chyba że wynikły one z winy umyślnej lub zaniedbania Fundacji. Zalecane jest, aby uczestnicy zajęć posiadali aktualne badania lekarskie oraz ubezpieczenie NNW. Uczestnik zobowiązany jest do dostosowania intensywności wykonywanych ćwiczeń do swojego stanu zdrowia, samopoczucia i kondycji. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów podczas zajęć należy przerwać wykonywanie ćwiczeń i poinformować o tym Instruktora. Uczestnicy zajęć narażeni są na natężenie i głośność dźwięku, siniaki, otarcia, urazy mięśni, oparzenia od rury itp.  

29.     W przypadku ewentualnej kradzieży wartościowych przedmiotów pozostawionych przez uczestników zajęć w szatni oraz na terenie całej siedziby Fundacji Kursant lub jego opiekun prawny jest zobowiązany do zgłoszenia tego faktu Fundacji oraz na policję. Fundacja informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia miejsca prowadzenia zajęć. Zastrzega się, by nie pozostawiać wartościowych rzeczy w szatni bez nadzoru i zabierać takowe ze sobą na salę, w celu zminimalizowana ryzyka kradzieży oraz zgubienia cennych rzeczy. Uczestnik deklaruje, że nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania w przypadku, gdy kradzież lub pozostawione w szatni rzeczy doznają uszkodzenia lub zaginą w momencie, gdy nie dochował szczególnej staranności w celu ich zabezpieczenia (zabrania ze sobą na salę), mimo zaleceń ze strony Fundacji.

30.     Fundacja ma prawo do wykluczenia z udziału w zajęciach osób, których zachowanie zakłóca przebieg zajęć lub jest w inny sposób niestosowne, bez zwrotu wpłaconych pieniędzy. W szczególności niedozwolone jest w pomieszczeniach: palenie tytoniu, spożywanie alkoholu oraz wnoszenie i używanie środków uznanych przez polskie prawo za nielegalne.

31.     Zapisanie się przez stronę trood.pl lub w siedzibie Fundacji na wybrane zajęcia jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu.

32.     Wszystkie kwestie niezawarte w regulaminie będą rozpatrywane indywidualnie z osobami zarządzającymi Fundacją.

WIĘCEJ INFORMACJI
SOCIAL MEDIA

Masz inne pytania? Napisz !


  IMIĘ


  EMAIL


  TEMAT


  WIADOMOŚĆ


  ANTYSPAM

  Back to top: