Regulamin zajęć tanecznych

Regulamin grup zamkniętych w FUNDACJI ROZWOJU CZŁOWIEKA TROOD

1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach tanecznych w Fundacji jest zaproszenie przez instruktora prowadzącego, a w zajęciach dla stałych kursantów

podpisanie stosownej umowy. Kursant może wystosować prośbę o dołączenie do grupy.

2. Uczestnikami zajęć w Fundacji mogą być osoby, które ukończyły 3 rok życia.

3. Osoby niepełnoletnie nie mogą być stroną umowy o świadczenie usług przez Fundację.

4. Za wszelkie szkody wyrządzone przez Uczestników, którzy nie ukończyli 18. roku życia odpowiedzialny jest Opiekun Prawny danego Kursanta.

Ponadto Opiekun zobowiązany jest do zapewnienia opieki niepełnoletnim Kursantom przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć w Fundacji

Fundacja nie jest zobowiązana do świadczenia opieki na rzecz niepełnoletnich Uczestników poza godzinami zajęć.

5. Zajęcia w Fundacji w poszczególnych grupach tanecznych odbywają się zgodnie z aktualnym harmonogramem udostępnianym przez organizatora

na stronie internetowej https://trood.pl.

6. Opłaty za zajęcia w Fundacji dokonuje się przed uczestnictwem w zajęciach, a w przypadku stałych kursantów zgodnie z podpisaną umową.

7. Zajęcia odbywają się od września do czerwca włącznie, w niektórych przypadkach również w lipcu i sierpniu.

8. Opłaty są ustalone w podpisywanych umowach.

9. W przypadku braku wpłaty osoba nie może brać udziału w zajęciach, ani ich obserwować.

10. Obecność na każdych zajęciach jest obowiązkowa.

11. W przypadku nieobecności na zajęciach, ale nie więcej niż dwa razy na semestr fakt ten należy zgłosić telefonicznie lub smsem w dniu treningu,

ale nie później niż przed jego rozpoczęciem. Brak obecności na zajęciach nie zwalnia uczestnika zajęć z miesięcznej płatności.

12. W przypadku dłuższej nieobecności na zajęciach fakt ten należy zgłosić pisemnie oraz telefonicznie osobom zarządzającym Fundacją.

13. Kursantowi przysługuje prawo do czasowego zawieszenia udziału w zajęciach tanecznych organizowanych przez Fundację w przypadku choroby.

Zawieszenie udziału następuje po dostarczeniu (osobiście, pocztą, e-mail na adres aleksandra.ros@trood.pl) do Fundacji zwolnienia lekarskiego.

Do czasu dostarczenia zwolnienia lekarskiego wzajemne świadczenia, wynikające z Regulaminu lub Umów podlegają realizacji.

14. W przypadku powtarzających się spóźnień na zajęcia, osoby spóźniające się mogą zostać nie wpuszczone na salę lub zajęcia mogą zostać

odwołane.

15. O odejściu z grupy / rezygnacji z zajęć należy poinformować osoby zarządzające Fundacją – Aleksandra Roś lub mailowo: aleksandra.ros@trood.pl

16. Obowiązuje miesięczny okres ‘wypowiedzenia’, podczas którego obowiązują wszelkie prawa i obowiązki wynikające z zawartych umów. Udział w

projektach dodatkowych Fundacji osoby rezygnującej z zajęć zostanie ograniczony wedle uznania instruktora prowadzącego.

17. Zwolnienia lekarskie należy przedstawić najpóźniej do 5 dni roboczych od zgłoszenia choroby osobom zarządzającym Fundacją. Na tej podstawie

podejmowane będą decyzje o zwolnieniu lub zmniejszeniu opłaty za zajęcia taneczne.

18. Tylko regularny udział w zajęciach gwarantuje członkom grupy tanecznej uczestnictwo w wyjazdach na zawody oraz projektach organizowanych

przez Fundację lub przy współpracy Fundacji.

19. W przypadku dłuższych przerw (np. ferie zimowe lub odwołanie zajęć przez Fundację) zajęcia zostaną odrobione w późniejszym terminie lub kwota

za zajęcia zostaje odpowiednio zmniejszona.

20. Osoba nieobecna na zajęciach ma prawo odrobić zajęcia, ale nie więcej niż dwa treningi na semestr.

21. Osoby uczestniczące w zajęciach obowiązuje respektowanie zasad godności, szacunku i fair-play wobec siebie nawzajem, instruktorów oraz innych

przebywających w siedzibieFundacji

22. Wstęp na salę możliwy wyłącznie w obuwiu zmiennym.

23. Każdy uczestnik zobowiązany jest szanować mienie Fundacji oraz miejsc, w których odbywają się wszelkiego rodzaju przedsięwzięcia

organizowane przez lub przy współpracy Fundacji. W przypadku zniszczenia mienia uczestnik zobowiązany jest do opłat związanych z naprawą

lub odkupieniem sprzętu np. zniszczenie parkietu przez niestosowne obuwie.

24. Fundacja nie ubezpiecza Uczestników zajęć od kontuzji i nieszczęśliwych wypadków ani nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki

lub kontuzje powstałe podczas zajęć, chyba że wynikły one z winy umyślnej lub zaniedbania Fundacji. Zalecane jest, aby uczestnicy zajęć posiadali

aktualne badania lekarskie oraz ubezpieczenie NNW. Uczestnik zobowiązany jest do dostosowania intensywności wykonywanych ćwiczeń do

swojego stanu zdrowia, samopoczucia i kondycji. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów podczas zajęć należy przerwać wykonywanie

ćwiczeń i poinformować o tym Instruktora. Uczestnicy zajęć narażeni są na natężenie i głośność dźwięku.

25. W przypadku ewentualnej kradzieży wartościowych przedmiotów pozostawionych przez uczestników zajęć w szatni oraz na terenie całej siedziby

Fundacji Kursant lub jego opiekun prawny jest zobowiązany do zgłoszenia tego faktu Fundacji oraz na policję. Fundacja informuje, iż dochowa

wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia miejsca prowadzenia zajęć. Zastrzega się, by nie pozostawiać wartościowych rzeczy

w szatni bez nadzoru i zabierać takowe ze sobą na salę, w celu zminimalizowana ryzyka kradzieży oraz zgubienia cennych rzeczy. Uczestnik

deklaruje, że nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania w przypadku, gdy kradzież lub pozostawione w szatni rzeczy doznają uszkodzenia

lub zaginą w momencie, gdy nie dochował szczególnej staranności w celu ich zabezpieczenia (zabrania ze sobą na salę), mimo zaleceń ze strony

Fundacji.

26. Fundacja ma prawo do wykluczenia z udziału w zajęciach osób, których zachowanie zakłóca przebieg zajęć lub jest w inny sposób niestosowne,

bez zwrotu wpłaconych pieniędzy. W szczególności niedozwolone jest w pomieszczeniach: palenie tytoniu, spożywanie alkoholu oraz wnoszenie i

używanie środków uznanych przez polskie prawo za nielegalne.

27. Zapisanie się przez stronę trood.pl lub w siedzibie Fundacji na wybrane zajęcia jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu.

28. Wszystkie kwestie niezawarte w regulaminie będą rozpatrywane indywidualnie z osobami zarządzającymi Fundacją.

WIĘCEJ INFORMACJI
SOCIAL MEDIA

Masz inne pytania? Napisz !


  IMIĘ


  EMAIL


  TEMAT


  WIADOMOŚĆ


  ANTYSPAM

  Back to top: